Latvija, Ventspils
ventinbod@gmail.com
+371 25 424 005

Privātuma politika

Personas datu apstrādes politika.

IK “DeJuVita”, reģistrācijas numurs: 41202006404, juridiskā adrese: Mārtiņa iela 14, Ventspils, Latvija, LV-3601(turpmāk – Ventiņ Bod) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.  Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana
Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Ventiņ Bod ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.
Pastāvīgo klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:
– Sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu tīmekļa vietnē vai citā vietā
–  No klienta konta tīmekļa vietnē www.ventinbod.lv vai izmantojot sīkdatnes (cookies);
–  Veicot pirkumus, noformējot pasūtījumus mūsu tīmekļa veikalā, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot trūkstošās ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (Ventiņ Bod var pieprasīt brīvprātīgu personas datu vai personiskās informācijas sniegšanu dažās tīmekļa vietnes lapās. Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, telefona numurs, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);
–  Iesniedzot lūgumu par nomaksu.

2. Klienta personas datu aizsardzība
Ventiņ Bod veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu fizisko personu datus. Dati trešajām personām var tikt izpausti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3. Drošība
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Ventiņ Bod tīmekļa veikala apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
– godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
– personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
– precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
– tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

4. Piekļuve klientu personas datiem
Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
– kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
– kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
– informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

5. Iegūto klienta personas datu izmainīšana
Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi ventinbod@gmail.com
Ventiņ Bod apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

6. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi ventinbod@gmail.com.